• کلیه سفارش های حمل به صورت پس کرایه و پیش کرایه مستلزم هماهنگی با دفتر تهران می باشد .
  • شرکت T.T.E ( تارا تجارت اوراسیا ) قادر به حمل کلیه بارهای تجاری با محتوای گوناگون می باشد . از آنجا که شیوه های حمل با توجه به محتوای بار متفاوت است ، لذا شرکت هماهنگ کننده موظف است مدارک مورد نیاز را طبق درخواست شرکت T.T.E ( تارا تجارت اوراسیا ) جهت حمل و هماهنگی ترخیص ارائه نماید . بدیهی است در صورت عدم تحویل مدارک طبق قوانین بین المللی هوایی و دریایی ، در حمل و ترخیص بار وقفه ایجاد خواهد شد .
  • زمان حمل بار از زمان تحویل مدارک تا زمان تحویل مدارک لحاظ میگردد .
  • شرکت هماهنگ کننده بار موظف است در صورت ارزشمند بودن بسته و یا آسیب پذیر بودن آن که نیازمند بیمه ویا بسته بندی ویژه خواهد بود ، شرکت حمل کننده را مطلع می نماید .
  • در صورت سپردن امور ترخیص به T.T.E ( تارا تجارت اوراسیا ) ، لطفا هزینه و مدت زمان آن را قبلا با دفتر مورد به مورد هماهنگ نمایید .
  • کلیه کالاها با حداکثر وزن تائید شده توسط شرکت های حمل کننده هواپیمایی / کشتیرانی محاسبه خواهند شد .

طریقه محاسبه وزن حجمی :

طول ×  عرض ×  ارتفاع / 5000 یا 6000

CBM  (متر مکعب ) ×200 یا 167

وزن بار تعیین کننده نوع سرویس حمل خواهد بود . در صورتی که وزن بار کم باشد ( کمتر از 100 کیلو ) با سرویس هوایی مسافری حمل خواهد شد که فرمول وزن حجمی   / 5000 و برای محاسبه متر مکعب × 200 ، و در صورت حمل با سرویس با سرویس Cargo  فرمول محاسبه    / 6000  و متر مکعب × 167 خواهد بود .

  • هزینه های حمل و ترخیص پس از تحویل در مقصد ، با وزن و ابعاد تحویل شده ، نهایی خواهند شد .
  • T.T.E ( تارا تجارت اوراسیا ) کلیه مساعدت خود را جهت تسریع بخشیدن در زمان حمل و ترخیص کالاهای مشتریان خواهد داشت . اما قابل ذکر است در صورت بروز مشکلاتی چون بازرسی گمرکی ، توقیف کالا به علت عدم قانونی بودن و همراه نداشتن مجوزهای مورد نیاز ، لغو شدن پروانه ها به دلیل نا مساعد بودن هوا ، دلایلی چون نا امنی ها در کشور مبدا و … نمیتواند مسئولیتی داشته باشد .